MinhPC - Blog chia sẻ thủ thuật máy tính và phần mềm miễn phí.

Tổng hợp các phím tắt cơ bản và quan trọng trên Windows 10/11

by MinhPC
A+A-
Reset

Tổng hợp các phím tắt cơ bản và quan trọng trên Windows 10/11

Các phím tắt có thể được sử dụng để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, thay vì điều hướng xung quanh Windows và nhấp vào các nút chuột. Bài viết này liệt kê hầu hết tất cả các phím tắt

Các phím tắt cho phép bạn thực hiện các tác vụ bằng cách nhấn một hoặc nhiều phím đồng thời. Hệ điều hành Windows có rất nhiều phím tắt có thể được sử dụng để tăng năng suất của bạn.

Các phím tắt này có thể được sử dụng hàng ngày, để thực hiện ngay cả các tác vụ cơ bản, như giữ lại một mục, chọn tất cả các mục bên trong một thư mục, v.v. Tất nhiên, có rất nhiều phím tắt, chúng tôi không mong đợi bạn nhớ tất cả chúng thuộc lòng. . Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu sử dụng những thứ bạn cần, chúng sẽ chỉ là một bộ nhớ cơ bắp khác.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các phím tắt khác nhau và thông tin chi tiết về nơi chúng có thể được sử dụng và cho mục đích gì.

Windows mà bạn cần.

Lưu ý: Một số phím tắt này chỉ dành riêng cho Windows 11 và có thể không hoạt động trên Windows 10 .

Các phím tắt hữu ích nhất

Phần này liệt kê các phím tắt hữu ích nhất mà bạn nên biết để làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn và thực hiện các tác vụ mà nếu không sẽ mất vài lần nhấp chuột để đạt được.

Lưu ý: Một số phím tắt này có thể được lặp lại trong các danh mục khác được liệt kê bên dưới vì phần này được viết cho người dùng chỉ muốn biết các phím tắt thường được sử dụng.

Các phím tắt quan trọng

Các phím tắt hữu ích cho Windows 11/10

Keyboard shortcut Action
Ctrl + A Select all content.
Ctrl + C/Ctrl + Insert Copy selected items to the clipboard.
Ctrl + X Cut selected items to the clipboard.
Ctrl + V/Shift + Insert Paste content from the clipboard.
Ctrl + Z Undo an action, including undelete files (limited).
Ctrl + Y Redo an action.
Ctrl + S Save work in the selected window to overwrite the original.
Ctrl + Shift + S “Save as” work in the selected window.
Ctrl + B Bolds highlighted text or switches to bold text input.
Ctrl + I Italicizes highlighted text or switches to italic text input.
Ctrl + U Underlines highlighted text or switches to underlined text input.
Ctrl + Shift + Enter Run selected the program with administrative privileges.
Ctrl + Shift + N Create a new folder on the desktop or File Explorer or open the Private Mode window in a browser.
Ctrl + Shift + Esc Open the Task Manager
Alt + F4 Close the active window or open the shutdown window if there is no active window present.
Shift + Delete Permanently delete the selected item.
F2 Rename the selected item.
Alt + Tab Switch between open apps.
PrtScn Take a screenshot and stores it in the clipboard.
Windows key + R Open the Run Command box.
Windows key + I Open the Settings app.
Windows key + E Open File Explorer.
Windows key + D Display or hide the desktop.
Windows key + L Lock the computer.
Windows key + V Open the Clipboard bin.
Windows key + . (Period)/ Windows Key + ; (Semicolon) Open the emoji panel.
Windows key + PrtScn Capture a full screenshot in the “Screenshots” folder.
Windows key + Left arrow key Snap the app or window to the left.
Windows key + Right arrow key Snap the app or window to the right.

Các phím tắt này có thể được sử dụng để thực hiện các công việc hàng ngày của bạn, giảm thiểu việc sử dụng chuột và tiết kiệm thời gian.

Các phím tắt chung

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các phím tắt chung có thể được sử dụng trên hệ điều hành Windows.

Keyboard shortcut Action
Ctrl + X Cut the selected item.
Ctrl + C/Ctrl + Insert Copy the selected item.
Ctrl + V/Shift + Insert Paste the selected item.
Ctrl + Z Undo an action.
Alt + Tab Switch between open apps.
Alt + F4 Close the active window or open the shutdown window if there is no active window present.
Windows key  + L Lock your PC.
Windows key  + D Display and hide the desktop.
F1 Display help
F2 Rename the selected item.
F3/ Ctrl + F Search for a file or folder in File Explorer.
F4 Display the address bar list in File Explorer.
F5/Ctrl + R Refresh the active window.
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop.
F10 Activate the Menu bar in the active app.
Alt + A Set focus to the first icon in the Suggested actions menu.
Alt + F8 Show your password on the sign-in screen.
Alt + Esc Cycle through items in the order in which they were opened.
Alt + Enter Display properties for the selected item.
Alt + Spacebar Open the shortcut menu for the active window.
Alt + Left arrow Go back.
Alt + Right arrow Go forward.
Alt + Page Up Move up one screen.
Alt + Page Down Move down one screen.
Ctrl + F4 Close the active document (in apps that are full-screen and let you have multiple documents open at the same time).
Ctrl + A Select all items in a document or window.
Ctrl + D/Delete Delete the selected item and move it to the Recycle Bin.
Ctrl + E Open Search (in most apps).
Ctrl + Y Redo an action.
Ctrl + Right arrow Move the cursor to the beginning of the next word.
Ctrl + Left arrow Move the cursor to the beginning of the previous word.
Ctrl + Down arrow Move the cursor to the beginning of the next paragraph.
Ctrl + Up arrow Move the cursor to the beginning of the previous paragraph.
Ctrl + Alt + Tab Use the arrow keys to switch between all open apps.
Alt + Shift + arrow keys When a group or tile is in focus on the Start menu, move it in the direction specified.
Ctrl + Shift + arrow keys When a tile is in focus on the Start menu, move it into another tile to create a folder.
Ctrl + arrow keys Resize the Start menu when it’s open.
Ctrl + arrow key + Spacebar Select multiple individual items in a window or on the desktop.
Ctrl + Shift + arrow key Select a block of text.
Ctrl + Esc/Windows key Open Start.
Ctrl + Shift + Esc Open Task Manager.
Ctrl + Shift Switch the keyboard layout when multiple keyboard layouts are available.
Ctrl + Spacebar Turn the Chinese input method editor (IME) on or off.
Shift + F10 Display the shortcut menu for the selected item.
Shift + arrow key Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document.
Shift + Delete Delete the selected item without moving it to the Recycle Bin first.
Right arrow Open the next menu to the right, or open a submenu.
Left arrow Open the next menu to the left, or close a submenu.
Esc Stop or leave the current task.
PrtScn Take a screenshot of your whole screen and copy it to the clipboard.

Phím tắt bàn phím Windows

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các tổ hợp phím tắt có thể sử dụng phím Windows. Các phím tắt này chủ yếu thực hiện các tác vụ liên quan đến hệ điều hành Windows.

Keyboard shortcut Action
Windows key Open or close Start.
Windows key  + A Open Quick Settings.
Windows key  + B Set focus to the first icon in the Tt1skbar corner.
Windows key  + C Open Chat from Microsoft Teams.
Windows key  + Shift + C Open the charms menu.
Windows key  + Ctrl + C Turn on color filters (enable this shortcut in Color Filter settings).
Windows key + D Display or hide the desktop.
Windows key + E Open File Explorer.
Windows key + F Open Feedback Hub and take a screenshot.
Windows key + G Open Xbox Game Bar when a game is open.
Windows key + Alt + B Turn HDR on or off.
Windows key + H Launch voice typing.
Windows key + I Open the Settings app.
Windows key + J Set focus to a Windows tip when one is available.
Windows key + K Open Cast from Quick Settings.
Windows key + Alt + K (Windows 11 22H2 only) Toggle microphone mute in apps that support Call Mute.
Windows key + L Lock your PC.
Windows key + M Minimize all windows.
Windows key + Shift + M Restore minimized windows on the desktop.
Windows key + N Open the notification center and calendar.
Windows key + O Lock device orientation.
Windows key + P Choose a presentation display mode.
Windows key + Ctrl + Q Open Quick Assist.
Windows key + R Open the Run dialog box.
Windows key + Alt + R Record video of a game window in focus (using Xbox Game Bar).
Windows key + S Open search.
Windows key + Shift + S Take a screenshot of part of your screen.
Windows key + T Cycle through apps on the taskbar.
Windows key + U Open Accessibility Settings.
Windows key + V Open the clipboard history.
Note: Turn on Clipboard history first from Settings app >> System >> Clipboard.
Windows key + Shift + V Set focus to a notification.
Windows key + W Open Widgets.
Windows key + X Open the Quick Link menu.
Windows key + Y Switch input between Windows Mixed Reality and your desktop.
Windows key + Z Open the snap layouts.
Windows key + . (Period)/ Windows key + ; (semicolon) Open the emoji panel.
Windows key + , (comma) Temporarily peek at the desktop.
Windows key + Pause Opens About Setting page.
Windows key + Ctrl + F Search for PCs (if you’re on a network).
Windows key + number Open the desktop and start the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number. If the app is already running, switch to that app.
Windows key + Shift + number Open the desktop and start a new instance of the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows key + Ctrl + number Open the desktop and switch to the last active window of the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows key + Alt + number Open the desktop and open the Jump List for the app pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows key + Ctrl + Shift + number Open the desktop and open a new instance of the app located at the given position on the taskbar as an administrator.
Windows key + Tab Open Task view.
Windows key + Up arrow Maximize the window.
Windows key + Alt + Up arrow Snap the window in focus to the top half of the screen.
Windows key + Down arrow Remove the current app from the screen or minimize the desktop window.
Windows key + Alt + Down arrow Snap the window in focus to the bottom half of the screen.
Windows key + Left arrow Maximize the app or desktop window to the left side of the screen.
Windows key + Right arrow Maximize the app or desktop window to the right side of the screen.
Windows key + Home Minimize all windows except the active desktop window (restores all windows on the second stroke).
Windows key + Shift + Up arrow Stretch the desktop window to the top and bottom of the screen.
Windows key + Shift + Down arrow Restore/minimize active desktop windows vertically, maintaining width.
Windows key + Shift + Left or arrow Move an app or window on the desktop from one monitor to another.
Windows key + Shift + Spacebar Cycle backward through language and keyboard layout.
Windows key + Spacebar Switch input language and keyboard layout.
Windows key + Ctrl + Spacebar Change to a previously selected input.
Windows key + Ctrl + Enter Turn on the Narrator.
Windows key + + (Plus) Open Magnifier and zoom in.
Windows key + – (Minus) Zoom out in Magnifier.
Windows key + Esc Close Magnifier.
Windows key + / (forward slash) Begin IME reconversion.
Windows key + Ctrl + Shift + B Wake the PC from a blank or black screen.
Windows key + PrtScn Save full screen screenshot to file.
Windows key + Alt + PrtScn Save a screenshot of the game window in focus to a file (using Xbox Game Bar).
Windows key + Alt + Enter (on taskbar item focus) Open taskbar settings.

Phím tắt bàn phím File Explorer

File Explorer, còn được gọi là Windows Explorer, là một trình duyệt tệp trong mọi phiên bản Windows. Đây là giao diện người dùng mà qua đó người dùng kết nối với tất cả các ứng dụng và dịch vụ mà Windows đang lưu trữ.

Nếu bạn đang thực hiện các công việc hàng ngày hoặc chỉ sử dụng máy tính mỗi tuần một lần, bạn có thể sẽ sử dụng File Explorer. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số phím tắt rất hữu ích cho File Explorer, đặc biệt là kể từ khi Microsoft giới thiệu các tab trong File Explorer.

Keyboard shortcut Action
Alt + D Select the address bar.
Ctrl + E/ Ctrl + F Select the search box.
Ctrl + N Open a new window.
Ctrl + T Open a new tab and switch to it.
Ctrl + W Closes the active tab. Closes the window if there’s only one tab open.
Ctrl + Tab Move to the next tab.
Ctrl + Shift + Tab Move to the previous tab.
Ctrl + number Move to that tab number.
Ctrl + mouse scroll Change the size and appearance of file and folder icons.
Ctrl + Shift + E Display all folders above the selected folder.
Ctrl + Shift + N Create a new folder.
Num Lock + * (asterisk) Display all subfolders under the selected folder.
Num Lock + + (plus) Display the contents of the selected folder.
Num Lock + – (minus) Collapse the selected folder.
Alt + P Display the preview panel.
Alt + Enter Open the Properties dialog box for the selected item.
Alt + Right arrow View the next folder.
Alt + Up arrow View the folder that the folder was in.
Alt + Left arrow/Backspace View the previous folder.
Right arrow Display the current selection (if it’s collapsed), or select the first subfolder.
Left arrow Collapse the current selection (if it’s expanded), or select the folder that the folder was in.
End Display the bottom of the active window.
Home Display the top of the active window.
F11 Maximize or minimize the active window.

Phím tắt Command Prompt

Nếu bạn sử dụng Command Prompt thường xuyên, thì bạn sẽ có lợi từ danh sách các phím tắt sau đây.

Keyboard shortcut Action
Ctrl + C/Ctrl + Insert Copy the selected text.
Ctrl + V/Shift + Insert Paste the selected text.
Ctrl + M Enter Mark mode.
Left/Right Arrow keys Move the cursor in the direction specified.
Up/Down Arrow keys Move through previous commands
Page up Move the cursor by one page up.
Page down Move the cursor by one page down.
Ctrl + Home (Mark mode) Move the cursor to the beginning of the buffer.
Ctrl + End (Mark mode) Move the cursor to the end of the buffer.
Ctrl + Up arrow Move up one line in the output history.
Ctrl + Down arrow Move down one line in the output history.
Ctrl + Home (History navigation) If the command line is empty, move the viewport to the top of the buffer. Otherwise, delete all the characters to the left of the cursor in the command line.
Ctrl + End (History navigation) If the command line is empty, move the viewport to the command line. Otherwise, delete all the characters to the right of the cursor in the command line.

Phím tắt cho Microsoft Edge (Trình duyệt web)

Bảng dưới đây liệt kê các phím tắt có thể được sử dụng trong Microsoft Edge cho hệ điều hành Windows. Hầu hết các phím tắt này cũng có thể được sử dụng trên hầu hết các trình duyệt khác, như Chrome và Firefox .

Keyboard shortcut Action
Ctrl + Shift + B Show or hide the favorites bar.
Alt + Shift + B Set focus on the first item in the favorites bar.
Ctrl + D Save the current tab as a favorite.
Ctrl + Shift + D Save all open tabs as favorites in a new folder.
Ctrl + Shift + E Open search in the sidebar.
Alt + D Select the URL in the address bar to edit.
Ctrl + E Open a search query in the address bar.
Alt + E/Alt + F Open Settings and more menu.
Ctrl + F Open “find on page.”
Ctrl + G Jump to the next result for “find on page.”
Ctrl + Shift + G Jump to the previous result for “find on page.”
Ctrl + H Open browsing history.
Ctrl + Shift + I/F12 Open Developer Tools.
Alt + Shift + I Open the Send feedback dialog.
Ctrl + J Open Downloads.
Ctrl + K Open a search query in the address bar.
Ctrl + Shift + K Duplicate the current tab.
Ctrl + L Select the URL in the address bar to edit.
Ctrl + Shift + L Paste and search or Paste and go (if it’s a URL).
Ctrl + M Mute the current tab (toggle).
Ctrl + Shift + M Sign in as a different user or browse as a Guest.
Ctrl + N Open a new window.
Ctrl + Shift + N Open a new InPrivate window.
Ctrl + O Open a file from your computer in Edge.
Ctrl + Shift + O Open Favorites.
Ctrl + P Print the current page.
Ctrl + Shift + P Print using the system dialog.
Ctrl + R/F5 Reload the current page.
Ctrl + Shift + R/Shift + F5 Reload the current page, ignoring cached content.
Ctrl + S Save the current page.
Ctrl + T Open a new tab and switch to it.
Ctrl + Shift + T Reopen the last closed tab, and switch to it.
Alt + Shift + T Set focus on the first item in the app bar toolbar.
Ctrl + U View source.
Ctrl + Shift + U Start or stop Read Aloud.
Ctrl + Shift + V Paste without formatting.
Ctrl + W Close the current tab.
Ctrl + Shift + W Close the current window.
Ctrl + Shift + Y Open Collections.
Ctrl + 0 Reset page zoom level.
Ctrl + number (1 -8) Switch to a specific tab.
Ctrl + 9 Switch to the last tab.
Ctrl + Enter Add www. to the beginning and .com to the end of the text typed in the address bar.
Ctrl + Tab Switch to the next tab.
Ctrl + Shift + Tab Switch to the previous tab.
Ctrl + Plus (+) Zoom in.
Ctrl + Minus (-) Zoom out
Ctrl + \ (in a PDF) Toggle PDF between fit to page / fit to width.
Ctrl + [ (in a PDF) Rotate PDF counter-clockwise 90 degrees.
Ctrl + ] (in a PDF) Rotate PDF clockwise 90 degrees.
Ctrl + Shift + Delete Open clear browsing data options.
Alt Set focus on the “Settings and more” button.
Alt + Left arrow Go back.
Alt + Right arrow Go forward.
Alt + Home Open your home page in the current tab.
Alt + F4 Close the current window.
F1 Open Help.
F3 Find in the current tab.
F4 Select the URL in the address bar.
Ctrl + F4 Close the current tab.
F6 Move focus to the next pane.
Shift + F6 Move focus to the previous pane.
Ctrl + F6 Move focus to the web content pane.
F7 Turn caret browsing on or off.
F9 Enter or exit Immersive Reader.
F10 Set focus on the “Settings and more” button.
F10 + Enter Open the “Setting and more” menu.
Shift + F10 Open the context menu.
F11 Enter full screen (toggle).
Esc Stop loading the page or close the dialog or pop-up.
Spacebar/PgDn Scroll down the webpage, one screen at a time.
Shift + Spacebar/PgUp Scroll up the webpage, one screen at a time.
Ctrl + PgDn Switch to the next tab.
Ctrl + PgUp Switch to the previous tab.
Home Go to the top of the page or move the keyboard focus to the first item of the pane.
End Go to the bottom of the page or move the keyboard focus to the last item of the pane.

Phím tắt trên bàn phím Xbox Game Bar

Phần này dành cho các game thủ. Bảng dưới đây liệt kê các phím tắt hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong trò chơi để quản lý Game Bar.

Keyboard shortcut Action
Windows key + G Open the Game bar when a game is open.
Windows key + Alt + G Record the last 30 seconds.
Windows key + Alt + R Start or stop recording.
Windows key + Alt + PrtScn Take a screenshot of your game.
Windows key + Alt + T Show or hide the recording timer.
Windows key + Alt + M Turn the microphone on or off.
Windows key + Alt + B Start or stop broadcasting.
Windows key + Alt + W Show the camera during a broadcast.

Phím tắt hỗ trợ truy cập Windows

Windows đi kèm với rất nhiều tùy chọn trợ năng cho các mục khác nhau. Các cài đặt khác nhau cũng có các phím tắt liên quan mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn có thể truy cập nhanh hơn vào HĐH Windows.

Press this key To do this
Windows key + (plus) Turn the Magnifier on.
Windows key + Esc Turn Magnifier off.
Windows key + + (plus)/Windows Key + – (minus) When Magnifier is on, zoom in or out.
Ctrl + Alt + mouse scroll Zoom in and out using the mouse scroll wheel.
Windows key + Ctrl + M Open Magnifier settings.
Ctrl + Alt + arrow keys Pan in the direction of the arrow keys.
Ctrl + Alt + I Invert colors.
Ctrl + Alt + F Switch to the full-screen view.
Ctrl + Alt + L Switch to lens view.
Ctrl + Alt + D Switch to docked view.
Ctrl + Alt + M Cycle through views.
Ctrl + Alt + R Resize the lens with the mouse.
Shift + Alt + arrow keys Resize the lens with the keyboard.
Ctrl + Alt + Spacebar Quickly see the entire desktop when using full-screen view.
Modifier key + Enter Start, pause, and resume reading.
Any key Stop reading.
Modifier key + Left Mouse click Read from the mouse pointer.
Modifier key + H Read the previous sentence.
Modifier key + K Read the next sentence.
Right Shift (for eight seconds) Turn the Filter Keys on and off.
Left Alt + left Shift + Print screen Turn High Contrast on or off.
Left Alt + left Shift + Num lock Turn Mouse Keys on or off.
Shift (five times) Turn the Sticky Keys on or off.
Num lock (for five seconds) Turn Toggle Keys on or off.
Ctrl + E Open Search (in most apps).
Windows key + A Opens Quick Settings.
Windows key + Ctrl + C Turn color filters on or off.
Windows key + H Opens voice typing.
Windows key + Alt + H Move the keyboard focus to the voice typing dialogue.
Windows key + Ctrl + N Open Narrator settings.
Windows key + Ctrl + S Turn on Windows Speech Recognition.
Windows key + Ctrl + O Turn on the On-Screen Keyboard.
Windows key + U Opens Accessibility Settings.
Windows key + W Opens Widgets.

Các phím tắt và phím nóng được đưa ra ở trên chắc chắn rất nhiều điều cần nhớ. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó cụ thể, bạn chỉ cần sử dụng Ctrl + F hoặc phím chức năng F3 để tìm kiếm một từ khóa trong bài đăng này và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một phím tắt cho nó nếu nó tồn tại.

Chúc các bạn thành công !

Đôi lời từ quản trị viên
MinhPC.Com là website chia sẻ thủ thuật máy tính và các phần mềm miễn phí.

Nếu bạn thấy website hữu ích hãy ủng hộ chúng tôi chút kinh phí để duy trì website.

Thông tin donate

Related Posts

Để lại bình luận

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00